Webinar Harmonychain presentation will be held March 10 at 10:00

In connection with registration on Euronext NOTC today, the company is convening a Webinar with SpareBank 1 Markets.
Time: Wednesday 10 March at 1000-1100.
For any dial-in, use the following number:
Dial in: +47 21 93 37 39 / Pin: 316-866-107

Webinar Harmonychain presentasjon avholdes 10. mars kl 10:00

I forbindelse med registrering på Euronext NOTC nå i dag, innkaller selskapet til et Webinar i regi av SpareBank 1 Markets. Tidspunkt: Onsdag 10. mars kl. 1000-1100.

For eventuell innringing, benytt følgende nummer: Dial in: +47 21 93 37 39 / Pin: 316-866-107

Harmonychain presentation in connection with Euronext NOTC listing

Attached is a presentation in connection with the Euronext NOTC listing which starts on 9 March 2021.

Harmonychain presentasjon i forbindelse med Euronext NOTC listing

Vedlagt er presentasjon i forbindelse med Euronext NOTC listing som starter 9. mars 2021.

Harmonychain annual report 2020 in connection with admission to Euronext NOTC trading

Attached is the audited annual report for 2020.

Harmonychain årsrapport 2020 i forbindelse med opptak til Euronext NOTC handel

Vedlagt er revidert årsrapport for 2020.

Harmonychain is registered on the NOTC-list as of 9 March 2021 with ticker code “HARMONY”.

Harmonychain will be available for trading on the NOTC list starting 9. March. The company has issued 173,200,000 shares each with a par value NOK 0.05, all of which is registered in the VPS with ISIN code NO 001 0921299. Based on the last traded price the market capitalization is NOK 346,400,000 (NOK 2.0 per share). Last issue price was NOK 1.80 (equity issue closed on 12 February 2021). The company has entered into an agreement whereby it will be able to use the NOTC reporting system as from 9 March 2021.
Harmonychain is a hardware and software company specializing in supercomputer development. The management and board have experience from the IT sector, strategic department of the Research Council of Norway (NTNF), as well as financial academia and investment banking. We focus on environmental improvements (reducing energy waste and CO2 Emissions) in the blockchain industry. Our low energy microchips may potentially also be used in Artificial Intelligence (AI).
This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 in the Norwegian Securities Trading Act.

Harmonychain er registrert på NOTC-listen fra 9. mars 2021 med ticker “HARMONY”

Harmonychain vil kunne handles på NOTC-listen fra og med 9. mars. Selskapet har utstedt 173 200 000 aksjer hver pålydende 0,05 kroner, som alle er registrert i VPS med ISIN-kode NO 001 0921299. Basert på den siste handlede kursen er markedsverdien 346 400 000 kroner (2,0 kroner per aksje). Siste emisjonskurs var 1,80 kroner (aksjeemisjon avsluttet 12. februar 2021). Selskapet har inngått en avtale der det vil være i stand til å bruke NOTC-rapporteringssystemet fra 9. mars 2021.
Harmonychain er et hardware- og software-selskap som spesialiserer seg på utvikling av superdatamaskiner. Ledelsen og styret har erfaring fra IT-sektoren, strategisk avdeling i Norges forskningsråd (NTNF), samt akademia og finans. Vi fokuserer på miljøforbedringer (reduksjon av energisvinn og CO2-utslipp) i blockchain-industrien. Våre lavenergi mikrobrikker kan potensielt også brukes i kunstig intelligens (AI).
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Harmonychain AS has appointed Chief Financial Officer

Harmonychain has appointed Ben Miklozek as Chief Financial Officer. Ben holds an MA & BSc in International Business & International Relations from Macquarie University. He will cooperate with our accountants State Authorized Public Accountant T. Solhøi and have contact with the company’s auditor State Authorized Public Accountant H. Tettum at LST Revisjon AS.
The company has also established an audit committee. The committee is chaired by board member Tore Sviland who holds a M.Sc BA from the Norwegian School of Economics. The Audit Committee includes Chairman of the Board Bjørn Zachrisson who holds a BA of Business Administration / Master of International Business from the Norwegian School of Economics. Chief Executive Officer Ola Stene-Johansen who holds a M.Sc. BA from the Norwegian School of Economics will assist the committee.
This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 in the Norwegian Securities Trading Act.

Harmonychain AS har ansatt Chief Financial Officer

Harmonychain har ansatt Ben Miklozek som Chief Financial Officer. Ben har MA & BSc in International Business & International Relations fra Macquarie University. Han vil følge opp regnskapet som føres av Statsautorisert revisor T. Solhøi og ha kontakt med selskapets revisor LST Revisjon AS ved Statsautorisert revisor H. Tettum.
Selskapet har også opprettet en revisjonskomite. Denne ledes av styremedlem Tore Sviland som er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole (NHH). Styreleder Bjørn Zachrisson som er siviløkonom / Master of International Business fra Norges Handelshøyskole (NHH) er valgt som medlem. Dessuten vil administrende direktør Ola Stene-Johansen som er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) bistå komiteen fra administrasjonens side.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Harmonychain AS søker registrering på N-OTC for å beskytte virksomhetskritiske forretningshemmeligheter og samtidig sørge for likviditet i selskapets aksjer

I forbindelse med den rettede emisjonen i Harmonychain, var målsettingen å notere selskapet på Euronext Growth rundt den 8. mars 2021, forutsatt blant annet Oslo Børs’ godkjenning av søknad om opptak til handel. Oslo børs har informert selskapet om at noteringskomiteen ved Oslo Børs trenger ytterligere informasjon omkring selskapet og dets teknologi for å kunne treffe vedtak om opptak til handel.
Etter selskapets vurdering vil den etterspurte informasjonen vanskelig kunne gjøres offentlig tilgjengelig uten å kunne risikere å skade selskapets og aksjonærene i Harmonychain sine interesser ved at virksomhetskritiske forretningshemmeligheter offentliggjøres. Som følge av dette vil selskapet i første omgang søke registrering på N-OTC for å sikre likviditet i selskapets aksjer. Selskapet planlegger videre å gjennomføre nye uavhengige undersøkelser knyttet til selskapets teknologi for å tilfredsstille Oslo Børs’ ønske om ytterligere informasjon uten at informasjon som selskapet anser som forretningskritisk vil måtte offentliggjøres. Selskapets ambisjon er fortsatt at selskapets aksjer opptas til handel på Euronext Growth.
Kontaktpersoner: Styreleder Bjørn Zachrisson +47 46290000
Administrerende direktør Ola Stene-Johansen +47 97728601
Denne informasjonen er meldepliktig i henhold til EU Market Abuse Regulation. Informasjonen er offentliggjort av kontaktpersonene som fremgår ovenfor.

Harmonychain AS applies for registration on N-OTC to protect business-critical trade secrets and at the same time ensure liquidity in the company’s shares

In connection with the private placement in Harmonychain, the objective was to list the company on Euronext Growth around 8 March 2021, subject to, among other things, the Oslo Stock Exchange’s approval of an application for admission to trading. The Oslo Stock Exchange has informed the company that the listing committee at the Oslo Stock Exchange needs further information about the company and its technology in order to be able to make a decision on admission to trading.
According to the company’s assessment, the requested information will be difficult to make publicly available without risking harming the company’s and shareholders in Harmonychain’s interests by disclosing business-critical trade secrets. As a result, the company will initially apply for registration on N-OTC to ensure liquidity in the company’s shares. The company further plans to conduct new independent surveys related to the company’s technology to satisfy the Oslo Stock Exchange’s desire for further information without information that the company considers to be business-critical having to be made public. The company’s ambition is still for the company’s shares to be admitted to trading on Euronext Growth.
Contacts: Chairman of the Board Bjørn Zachrisson +47 46290000
CEO Ola Stene-Johansen +47 97728601
This information is notifiable in accordance with the EU Market Abuse Regulation. The information is published by the contact persons listed above.

Harmonychain AS oversubscribed private placement of NOK 110 million registered in Foretaksregisteret

COMPANY NAME: HARMONYCHAIN AS
ISIN: NO 0010921299
Reference is made to the approval by the extraordinary general meeting of the oversubscribed private placement of 16. february 2021 and the final decisions by the Company’s board of directors based on the level of subscription in the Private Placements. A total of 61,000,000 new shares were issued at a subscription price of NOK 1.80 per share, each with a par value of NOK 0.05 per share.
 
Following the resolutions of the extraordinary general meeting, the new share capital, the new number of shares and the par value of each share have now been registered with the Norwegian Register of Business Enterprises:
Share capital: NOK 8,660,000
Number of shares: 173,200,000
Par value of each share: NOK 0.05
The shares issued in the Private Placements are expected to be delivered in VPS as soon as practically possible.
 
Oslo, 2. march 2021
 
 

Harmonychain AS overtegnet rettet emisjon på 110 millioner kroner registrert i Foretaksregisteret

SELSKAPSNAVN: HARMONYCHAIN ​​AS
ISIN: NO 0010921299
 
Det vises til godkjenning i den ekstraordinære generalforsamlingen for den overtegnede emisjonen 16. februar 2021 og de endelige beslutningene fra selskapets styre basert på tegningsresultatet i emisjonen. Totalt ble det utstedt 61.000.000 nye aksjer til en tegningskurs på NOK 1,80 per aksje, hver med en pålydende verdi på NOK 0,05 per aksje.
 
Etter vedtak fra den ekstraordinære generalforsamlingen, utgjør den nye aksjekapital, det nye antall aksjer og den pålydende verdien av hver aksje som nå har blitt registrert i Norsk Foretaksregister:
Aksjekapital: 8 660 000 kroner
Antall aksjer: 173 200 000
Pålydende verdi av hver aksje: 0,05 kroner
 
Aksjene utstedt i emisjonen forventes å bli levert i VPS så snart som praktisk mulig.
Oslo, 2. mars 2021
 

Financial calendar

Financial calendar for Harmonychain AS
FINANCIAL YEAR 2020
12.05.2021 – Annual General Meeting
FINANCIAL YEAR 2021
15.09.2021 – Half-yearly Report
15.03.2022 – Annual Report
10.05.2022 – Annual General Meeting
Oslo, 2. march 2021
 
This information is published pursuant to the requirements set out in the Continuing obligations.

Finansiell kalender

Finansiell kalender for Harmonychain AS
REGNSKAPSÅR 2020
12.05.2021 – Ordinær generalforsamling
REGNSKAPSÅR 2021
15.09.2021 – Halvårsrapport
15.03.2022 – Årsrapport
10.05.2022 – Ordinær generalforsamling
Oslo, 2. mars 2021
 
Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.