Oppdatering på Multi Project Wafer

Det vises til børsmelding den 29.6.2021. Lokotech AS, et heleid datterselskap av Harmonchain AS, har bestemt at for å få ned produksjonskostnadene vil ASIC designerne bruke mer tid på å forbedre designet med mål om å få ned chipkostnadene, slik at Scrypt ASIC Mineren kan bli mer konkurransedyktig. Dette innebærer at Lokotechs deltakelse på Multi Project Wafer (MPW) utsettes fra september 2021. Neste mulige MPW er i desember 2021. MPW antas ta 60-90 dager før etterfølgende testing av wafer.
 
For mer informasjon, kontakt: Ola Stene-Johansen, CEO Harmonychain AS, osj@lokotech.no
www.harmonychain.com
 

Om Harmonychain AS: Harmonychain er et diversifisert blockchain-selskap som fokuserer på bærekraftige blockchain systemer. Ledelsen og styret har erfaring fra IT-sektoren, strategiavdelingen i Norges forskningsråd (NTNF), samt akademia og finans. Vi fokuserer på miljøforbedringer (reduksjon av energiforbruk og CO2-utslipp) i blockchain bokføring. Harmonychain eier 100% av datterselskapene Lokotech AS (Scrypt ASIC miner) og Arctic Core AS (test mining). Våre lavenergi-mikrobrikker kan potensielt også brukes innen kunstig intelligens (AI).

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

 

Oppdatering på likviditet og operasjonelle tiltak

Lokotech AS, et heleid datterselskap av Harmonchain AS, har den 29.6.2021. hatt et kveldsmøte med sine ASIC (Application Specific Integrated Circuit) designere. For å få ned produksjonskostnadene vil ASIC designerne bruke mer tid på å forbedre designet med mål om å få ned chipkostnadene, slik at Scrypt ASIC Mineren kan bli mer konkurransedyktig. Dette kan innebære at oppstart av Multi Project Wafer (MPW) utsettes fra 15. september til 1. desember. MPW antas ta 60-90 dager før testing av wafer.
 
Harmonychain gruppen har god likviditet. Pr. 29.6.2021. er det innestående vel kr 85 millioner i bankinnskudd. Selskapet har ikke gjeld. Det påløper vel 30 millioner i kostnader 2. halvår 2021, hvorav General Corporate Purposes utgjør vel kr 10 millioner og eventuell ferdigstillelse av Scrypt ASIC design, MPW og testing utgjør vel kr 20 millioner. Lokotech AS anser det som strategisk riktig å fokusere på Scrypt (Litecoin & Dogecoin) ASIC Miner utviklingen, og i den forbindelse settes utvikling av SHA (Bitcoin) ASIC Miner på hold inntil videre.
 
For mer informasjon, kontakt:
Ola Stene-Johansen, CEO Harmonychain AS, +47 977 28 601
www.harmonychain.com
 
Om Harmonychain AS: Harmonychain er et diversifisert blockchain-selskap som fokuserer på bærekraftige blockchain systemer. Ledelsen og styret har erfaring fra IT-sektoren, strategiavdelingen i Norges forskningsråd (NTNF), samt akademia og finans. Vi fokuserer på miljøforbedringer (reduksjon av energiforbruk og CO2-utslipp) i blockchain bokføring. Harmonychain eier 100% av datterselskapene Lokotech AS (Scrypt ASIC miner) og Arctic Core AS (test mining). Våre lavenergi-mikrobrikker kan potensielt også brukes innen kunstig intelligens (AI). Denne informasjonen utgjør innsideinformasjon og er informasjonspliktig i henhold til markedsmisbruksforordningen (MAR). Meldingen offentliggjøres på vegne av Harmonychain AS av Ola Stene-Johansen, CEO, kl. 21:11, 29. juni 2021.

 

Operasjonell update

 
Lokotech AS, et heleid datterselskap av Harmonychain AS, hadde mandag kveld den 28. juni 2021 et oppdateringsmøte med sine ASIC designere. Lokotech ble informert om indikasjoner på simuleringer som tilsier at selskapets planlagte ASIC-chip konsumerer vel 0.189 Joule per megahash eller mindre, som tilsvarer mer enn 5 MH per joule. Dette tilsvarer en bedre effektivitet enn 10-15 MH per sekund per 3W per chip som tidligere kommunisert. Simuleringen tilsier imidlertid at hver chip kun forbruker 0.3W, noe som tilsvarer at det kan bli behov opptil 10 ganger flere chips for å nå denne ytelsen. Dette vil igjen kunne øke produksjonskostnadene betydelig, slik at Lokotechs Scrypt Miner blir mindre konkurransedyktig. Selskapet har igangsatt undersøkelser med sikte på å få disse produksjonskostnadene redusert, men samtidig opprettholde ytelsen. Selskapet vil også vurdere ulike strategiske alternativer i forhold til det videre utviklingsløpet.
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Ola Stene-Johansen, CEO Harmonychain AS, +47 977 28 601
Denne informasjonen utgjør innsideinformasjon og er informasjonspliktig i henhold til markedsmisbruksforordningen (MAR). Meldingen offentliggjøres på vegne av Harmonychain AS av Ola Stene-Johansen, CEO, kl. 23:29, 28. juni 2021.

The Harmonychain group signs a framework agreement with an estimated gross contract value of NOK 900 million with Keytouch Technology AS

Harmonychain’s wholly owned subsidiary Lokotech has signed a framework agreement with Keytouch Technology AS for the production and delivery of Lokotech’s Bulldozer ASIC supercomputer series. Production will mainly take place in environmentally friendly and modern facilities at Keytouch in Notodden, where parts of the electric energy is produced by solar panels. The agreement has an estimated gross contract value of NOK 900 million. The agreement can be extended with any new products within the same product family. The duration of the framework agreement is 5 years.
 
Keytouch is a privately owned Norwegian company that already delivers high-tech products to customers such as ABB, Siemens, the Kongsberg group, and Green Ammo.
 
In addition to the solar-powered factory in Notodden, as well as a sales and engineering office in Horten, Keytouch has several production partners, mainly in Norway, but also internationally.
 
-We are very pleased to secure a framework agreement on production and logistics with Keytouch. Keytouch maintains a high level of service, has built up a strong competence through deliveries to other high tech customers and has a solid industry network. We are confident that they will deliver a first-class product. The fact that Keytouch also focuses on and produces with green energy from its own solar panel system fits well with our own focus on sustainable energy solutions within blockchain, says CEO of Harmonychain AS and chairman of Lokotech AS, Ola Stene-Johansen.
 
-The agreement has an estimated value of approximately NOK 900 million, and will create several new jobs, both for Keytouch and for several of our subcontractors. Production start is planned to start in H1 2022. Most of the production will be carried out in Notodden, but we also have a good network of subcontractors for this project, says Marketing Manager in Keytouch Arild Henriksen.
 
-The contract also triggers investments in “state of the art” production equipment with a high degree of robotisation and automation, as well as expansion of our plans to build a new solar-powered and energy-positive production facility in Høgås in Notodden. There will also be a need for many new hires next year, says CEO of Keytouch Technology AS, Hans Arne Flåto.
 
For more information, contact:
CEO Ola Stene-Johansen: +47 41 42 71 29
Chairman of the Board Bjørn Zachrisson: +47 46 29 00 00
www.harmonychain.com
This information is subject to the disclosure requirements in the Norwegian Securities Trading Act § 5 -12

Harmonychain-gruppen signerer rammeavtale med en estimert brutto kontraktsverdi på 900 millioner kroner med Keytouch Technology AS

Harmonychains heleide datterselskap Lokotech har signert en rammeavtale med Keytouch Technology AS om produksjon og leveranse av Lokotechs Bulldozer ASIC super computer serie. Produksjonen skal i hovedsak foregå i miljøvennlige og moderne lokaler hos Keytouch på Notodden, hvor deler av energibehovet dekkes via solcellepaneler. Avtalen har i første omgang en estimert brutto kontraktsverdi på 900 millioner kroner. Avtalen kan utvides med eventuelle nye produkter innen samme produkfamilie. Varigheten på rammeavtalen er 5 år.
 
Keytouch er et privateiet norsk selskap som fra før leverer høyteknologiske produkter til kunder som ABB, Siemens, Kongsberg gruppen og Green Ammo.
 
I tillegg til den solcelledrevne fabrikken på Notodden, samt salg og ingeniørkontor i Horten, har Keytouch flere produksjons partnere, hovedsaklig i Norge, men også intenasjonalt.
-Vi er svært fornøyd med å sikre en rammeavtale om produksjon og logistikk med Keytouch. Keytouch holder et høyt servicenivå, har opparbeidet en sterk kompetanse gjennom leveranser til andre high tech-kunder og har et solid bransjenettverk. Vi er trygge på at de vil levere et førsteklasses produkt. Det at Keytouch også fokuserer på og produserer med kortreist grønn energi fra egen solcelleanlegg passer godt med vårt egen fokus på energieffektive og miljøvennlige løsninger innen blokkjede, sier administrerende direktør i Harmonychain AS og styreformann i Lokotech AS, Ola Stene-Johansen.
 
-Avtalen har en beregnet verdi på ca 900 millioner kroner, og vil skape flere nye arbeidsplasser, både for Keytouch og for flere av våre underleverandører. Det er planlagt oppstart av produksjon i 1. halvår 2022. Mesteparten av produksjon vil bli utført på Notodden, men vi har også et godt kontaktnett av underleverandører til dette prosjektet, sier Markedssjef i Keytouch Arild Henriksen.
 
-Kontrakten utløser også investeringer i «state of the art» produksjonsutstyr med høy grad av robotisering og automatisering, samt utvidelse av våre planer om å bygge nytt solcelledrevet og energipositivt produksjonsanlegg i Høgås på Notodden. Det blir også behov for mange nyansettelser det neste året, sier administrerende direktør i Keytouch Technology AS, Hans Arne Flåto.
For mer informasjon, kontakt:
Konsernsjef Ola Stene-Johansen: +47 41 42 71 29
Styreleder Bjørn Zachrisson: +47 46 29 00 00
www.harmonychain.com
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

HARMONYCHAIN AS: PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det har i dag blitt gjennomført en ordinær generalforsamling i Harmonychain AS. Generalforsamlingsprotokollen følger vedlagt denne meldingen.
For mer informasjon, kontakt:
Konsernsjef Ola Stene-Johansen: +47 41 42 71 29
Styreleder Bjørn Zachrisson: +47 46 29 00 00
www.harmonychain.com
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

https://newsweb.oslobors.no/message/534793

Innsiderapportering ifm. avholdt generalforsamling

Den ordinære generalforsamlingen i Harmonychain AS ble avholdt i den 1. juni 2021. Generalforsamlingsprotokoll er offentliggjort gjennom egen børsmelding. Generalforsamlingen godkjente bl.a. tilbakekjøpsprogram for aksjer og emisjonsfullmakt. Generalforsamlingen godkjente videre følgende styre/komite-honorarer og opsjonsprogram:

Alle styremedlemmer inkl. styreleder får et årlig honorar på kr 100.000,- for styrearbeid.

Alle komitemedlemmer får et årlig honorar på kr 5.000,- for komitearbeid.

Generalforsamlingen godkjente et opsjonsprogram med tegningskurs kr 4,00 pr. aksje, med tillegg av 15% av differansen mellom aksjekurs ved utøvelse og kr 4,00, som fordeles således:

Eksterne rådgivere, investorer samt evt. nye ansatte etter styrets vurdering 1600000

Styret

Styreleder Bjørn Zachrisson 3250000

Styremedlem Thore Johnsen 1250000

Styremedlem Tore Sviland 1250000

Styremedlem Christian Rustad 1250000

Styremedlem Ben Miklozek 1250000

Administrasjon

CEO Ola Stene-Johansen 1250000

Lead Software Developer Arve Rasmussen 500000

CTO Christian Rustad 2000000

Revisjonskomite

Komiteleder Tore Sviland 500000

Komitemedlem Bjørn Zachrisson 250000

Komitemedlem Ola Stene-Johansen 250000

Salgskomite

Komiteleder Ben Miklozek 600000

Komitemedlem Bjørn Zachrisson 250000

Komitemedlem Christian Rustad 250000

Komitemedlem Ola Stene-Johansen 250000

Kompensasjonskomite

Komiteleder Bjørn Zachrisson 500000

Komitemedlem Tore Sviland 250000

Komitemedlem Ola Stene-Johansen 250000

Informasjonskomite

Komiteleder Bjørn Zachrisson 500000

Komitemedlem Tore Sviland 250000

Komitemedlem Ola-Stene Johansen 250000

For mer informasjon, kontakt:

Konsernsjef Ola Stene-Johansen: +47 41 42 71 29

Styreleder Bjørn Zachrisson: +47 46 29 00 00

www.harmonychain.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter EUs MAR-direktiv EU 596/2014 artikkel 19 og verdipapirhandelloven § 5-12.

Presentation in connection with the Sparebank 1 Markets Webinar.

Attached is a presentation in connection with the Sparebank 1 Markets Webinar.
For further information, please contact:
CEO Ola Stene-Johansen: +47 41 42 71 29
Chairman Bjørn Zachrisson: +47 46 29 00 00
www.harmonychain.com
About Harmonychain AS
Harmonychain is a technology company operating in the blockchain industry. The company focuses on delivering energy-efficient solutions for mining blockchains. The company’s first product is a supercomputer for mining Scrypt (Litecoin & Dogecoin) blockchains.
This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 in the Norwegian Securities Trading Act.

Presentasjon i forbindelse med Sparebank 1 Markets

Vedlagt er presentasjon i forbindelse med Sparebank 1 Markets Webinar.
For mer informasjon, kontakt:
Konsernsjef Ola Stene-Johansen: +47 41 42 71 29
Styreleder Bjørn Zachrisson: +47 46 29 00 00
www.harmonychain.com
Om Harmonychain AS
Harmonychain er et teknologiselskap som opererer i blockchain-industrien. Selskapet fokuserer på å levere energieffektive løsninger for gruvedrift. Selskapets første produkt er en superdatamaskin for gruvedrift av Scrypt (Litecoin & Dogecoin) blokkjeder.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Webinar Harmonychain presentation will be held May 19 at 13:00

In connection with listing on Euronext Growth, the company is convening a Webinar with SpareBank 1 Markets. Time: Wednesday 19 May at 13:00 CET. For registration, use the following link: https://attendee.gotowebinar.com/register/5741275201711920909

Webinar Harmonychain presentasjon avholdes 19. mai kl 13:00

I forbindelse med listing på Euronext Growth, innkaller selskapet til et Webinar i regi av SpareBank 1 Markets. Tidspunkt: Onsdag 19. mai kl. 1300. For påmelding, benytt følgende link: https://attendee.gotowebinar.com/register/5741275201711920909

Innkalling til generalforsamling

Vedlagt er innkalling til ordinær generalforsamling i Harmonychain AS den 1. juni 2021 kl. 13:00.

VIKTIG:

Med bakgrunn i smittevernhensyn knyttet til COVID-19-viruset oppfordres aksjonærer til å avstå fra å møte fysisk på generalforsamlingen, og benytte muligheten til å forhåndsstemme eller gi fullmakt etter den fremgangsmåte som følger av innkallingen.

Årsrapport 2020 ble offentliggjort ved børsmelding 8. april 2021 og er tilgjengelig på Harmonychains hjemmeside. Innkalling Ordinær Generalforsamling Harmonychain 1. juni er også tilgjengelig på Harmonychains hjemmeside www.harmonychain.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

 

Harmonychain AS – Publication of Information Document

The attached information document has been prepared by Harmonychain AS (the “Company”) solely for use in connection with the admission to trading of the Company’s shares on Euronext Growth Oslo. The first day of trading in the Company’s shares will be 19 May 2021. Sparebank 1 Markets has acted as Euronext Growth Advisor. Advokatfirmaet Selmer AS has acted as legal counsel to the Company in connection with the admission to trading of its shares on Euronext Growth Oslo.
For further information, please contact:
CEO Ola Stene-Johansen: +47 41 42 71 29
Chairman Bjørn Zachrisson: +47 46 29 00 00
www.harmonychain.com
About Harmonychain AS
Harmonychain is a technology company operating in the blockchain industry. The company focuses on delivering energy-efficient solutions for mining blockchains. The company’s first product is a supercomputer for mining Scrypt (Litecoin & Dogecoin) blockchains.

Harmonychain AS – Publisering av informasjonsdokument

Vedlagte informasjonsdokument er utarbeidet av Harmonychain AS (“selskapet”) utelukkende for bruk i forbindelse med opptak til handel med selskapets aksjer på Euronext Growth Oslo. Den første dagen for handel med selskapets aksjer er 19. mai 2021. Sparebank 1 Markets har fungert som Euronext Growth Advisor. Advokatfirmaet Selmer AS har fungert som juridisk rådgiver for selskapet i forbindelse med opptak til handel med sine aksjer på Euronext Growth Oslo.
For mer informasjon, kontakt:
Konsernsjef Ola Stene-Johansen: +47 41 42 71 29
Styreleder Bjørn Zachrisson: +47 46 29 00 00
www.harmonychain.com
Om Harmonychain AS
Harmonychain er et teknologiselskap som opererer i blockchain-industrien. Selskapet fokuserer på å levere energieffektive løsninger for gruvedrift. Selskapets første produkt er en superdatamaskin for gruvedrift av Scrypt (Litecoin & Dogecoin) blokkjeder.

https://newsweb.oslobors.no/message/533460

Operativ oppdatering på Scrypt (Litecoin & Dogecoin) ASIC superdatamaskin

Harmonychain kan rapporterte at utviklingen av Lokotech Scrypt ASIC (Application Specific Integrated Circuit) blockchain superdatamaskin/”miner” for tiden utvikler seg i tråd med tidligere kommunikasjon, dvs. i hht. tidsplan og budsjetterte kostnader. Selve prototype ASIC wafer «multi project wafer» går i produksjon rundt den 15. september og blir ferdigstilt innen 60-90 dager, før kvalitetskontroll. Vi tar sikte på å informere markedet jevnlig om fremdriften i dette arbeidet.
Litecoin og Dogecoin kjører begge på Scrypt Algoritmen, og begge har hatt kursøkninger på mer enn 100% sammenlignet med våre antagelser til budsjettmål tidligere i 2021. 1. januar 2021 var Litecoin-prisen ca $125, som har økt til $380 den 12. mai 2021, som tilsvarer en samlet markedsverdi på Litecoin på $25 milliarder dollar og et 24-timers handelsvolum på $8 milliarder dollar ifølge Coinmarketcap.com *).
Den 1. januar 2021 var Dogecoin-prisen ca $0,0048, som har økt til $0,50 den 12. mai 2021, som tilsvarer en samlet markedsverdi på Dogecoin på $65 milliarder dollar og et 24-timers handelsvolum på $8 milliarder dollar. Samtidig har markedsprisene på slik bokførings/”mining” datamaskiner økt betydelig. For eksempel rapporterer media at det amerikanske selskapet Integrated Ventures i april 2021 kjøpte 4800 Bitmain S19J Pro 100 TH/s SHA-256 minere for 7093 dollar per datamaskin for fremtidig levering i 2021 og 2022 **). Til sammenligning, i august 2020, kjøpte det amerikanske selskapet Riot Blockchain 8000 Bitmain S19 Pro 110 TH/s for $2212 per datamaskin for fremtidig levering i 2021 ***). Dette betyr at prisene for Bitmain S19 Pro minere mer enn tredoblet seg mellom august 2020 og april 2021.
Den betydelige økningen i Litecoin og Dogecoin betyr høyere lønnsomhet i Scrypt-mining. På nåværende prisnivåer for Scrypt Cryptocurrency, vil Lokotechs 4,12 GH/s Scrypt ASIC-minere kunne produsere en bruttoinntekt rundt $98,6 per dag ved såkalt “merge mining” av Litecoin og Dogecoin, ved Litecoin- og Dogecoin-kursene pr. 12. Mai 2021. Litecoin blir ofte “merge minet” sammen med Dogecoin. Dette tilsvarer et overskudd på $97,0 per dag etter betaling av strøm på $0,05 per kW/t ifølge Whattomine.com ****).
Salgspriser for Scrypt-minere henger sammen med forventet tilbakebetalingstid. Hvis profitablititeten av Scrypt mining øker, kan dette ha en positiv innvirkning på Lokotechs produkter, og salgsprisen vi oppnår. Vi forventer fortsatt volatilitet på priser på digitale valutaer og minere. Vi har lagt merke til at noen av konkurrentene våre nylig har signert kontrakter for minere i prisområdet $ 5.000-7.000 pr. miner. **)
Konsernsjef Ola Stene-Johansen kommenterer: “Vi er glade for at utviklingen av Lokotech Scrypt ASIC’en for tiden utvikler seg som tidligere kommunisert, dvs ihht. tidslinje og budsjett. Prisøkningene på Litecoin og Dogecoin (begge Scrypt-algoritmer) er en ekstra bonus for oss og fremtidige kunder. Forhåpentligvis vil vi inngå salgskontrakter for Scrypt-miner til attraktive priser i løpet av de neste 6 månedene. Vi tar sikte på å begrense salget til 100 000 enheter fordelt på 10 og 30 kunder. Så langt har interessen for vår Scrypt ASIC-Supercomputer, som ligger an til å gi en svært kort tilbakebetalingstid på investeringen, vært svært bra».
Det vil bli holdt et webinar i regi av Sparebank 1 Markets onsdag 19. mai klokken 13 i forbindelse med dagens vedtak om opptak til handel på Euronext Growth. Det vil snarlig bli sendt ut invitasjon til dette.
Harmonychain er et teknologiselskap som opererer innen blokkjede-industrien. Selskapet fokuserer på å levere energieffektive løsninger til mining av blokkjeder. Selskapets første produkt er en supercomputer til mining av Scrypt-blokkjeder.
https://www.harmonychain.com
Kontakter: Konsernsjef Ola Stene-Johansen: +47 97 72 86 01
Styreleder Bjørn Zachrisson: +47 46 29 00 00
****)https://whattomine.com/asic?sha256f=true&factor%5Bsha256_hr%5D=100000.0&factor%5Bsha256_p%5D=3050.0&scryptf=true&factor%5Bscrypt_hash_rate%5D=4120.0&factor%5Bscrypt_power%5D=1300.0&factor%5Bx11_hr%5D=336000.0&factor%5Bx11_p%5D=1800.0&factor%5Bsia_hr%5D=730.0&factor%5Bsia_p%5D=600.0&factor%5Bqk_hr%5D=56000.0&factor%5Bqk_p%5D=1600.0&factor%5Bqb_hr%5D=56000.0&factor%5Bqb_p%5D=1700.0&factor%5Bmg_hr%5D=56.0&factor%5Bmg_p%5D=700.0&factor%5Bsk_hr%5D=28.0&factor%5Bsk_p%5D=600.0&factor%5Blbry_hr%5D=210.0&factor%5Blbry_p%5D=3300.0&factor%5Bbk14_hr%5D=52000.0&factor%5Bbk14_p%5D=2200.0&factor%5Bx11g_hr%5D=7.0&factor%5Bx11g_p%5D=900.0&factor%5Bcn_hr%5D=360.0&factor%5Bcn_p%5D=720.0&factor%5Beq_hr%5D=135.0&factor%5Beq_p%5D=1420.0&factor%5Blrev2_hr%5D=13.0&factor%5Blrev2_p%5D=1100.0&factor%5Bbcd_hr%5D=185.0&factor%5Bbcd_p%5D=670.0&factor%5Bl2z_hr%5D=62.0&factor%5Bl2z_p%5D=670.0&factor%5Bphi_hr%5D=310.0&factor%5Bphi_p%5D=670.0&factor%5Bkec_hr%5D=29.0&factor%5Bkec_p%5D=430.0&factor%5Bgro_hr%5D=56.0&factor%5Bgro_p%5D=900.0&factor%5Besg_hr%5D=530.0&factor%5Besg_p%5D=170.0&factor%5Btsr_hr%5D=150.0&factor%5Btsr_p%5D=800.0&factor%5Bcost%5D=0.05&sort=Profit24&volume=0&revenue=24h&factor%5Bexchanges%5D%5B%5D=&factor%5Bexchanges%5D%5B%5D=binance&factor%5Bexchanges%5D%5B%5D=bitfinex&factor%5Bexchanges%5D%5B%5D=bitforex&factor%5Bexchanges%5D%5B%5D=bittrex&factor%5Bexchanges%5D%5B%5D=dove&factor%5Bexchanges%5D%5B%5D=exmo&factor%5Bexchanges%5D%5B%5D=gate&factor%5Bexchanges%5D%5B%5D=graviex&factor%5Bexchanges%5D%5B%5D=hitbtc&factor%5Bexchanges%5D%5B%5D=hotbit&factor%5Bexchanges%5D%5B%5D=ogre&factor%5Bexchanges%5D%5B%5D=poloniex&factor%5Bexchanges%5D%5B%5D=stex&dataset=Main&commit=Calculate

Euronext Growth – Decision on admission to trading – Harmonychain AS

Oslo Børs has decided to admit the company to trading. It is stipulated that the company prior to the first day of trading must satisfy the admission requirements on Euronext Growth. The first trading date on Euronext Growth is expected to take place on 19. May 2021. Company information: Name: Harmonychain AS Ticker: HMONY ISIN: NO0010921299
https://newsweb.oslobors.no/message/533013

Euronext Growth – Vedtak om opptak til handel – Harmonychain AS

Oslo Børs har besluttet å ta aksjene i selskapet opp til handel. Det forutsettes at selskapet før første handelsdag oppfyller opptakskravene på Euronext Growth. Det er forventet at selskapet blir tatt opp til handel på Euronext Growth 19. mai 2021. Selskapsinformasjon: Navn: Harmonychain AS Ticker: HMONY ISIN: NO0010921299
https://newsweb.oslobors.no/message/533012

Financial calendar

Financial calendar for Harmonychain AS
FINANCIAL YEAR 2020
01.06.2021 – Annual General Meeting
FINANCIAL YEAR 2021
15.09.2021 – Half-yearly Report
15.03.2022 – Annual Report
01.06.2022 – Annual General Meeting
Oslo, 30. april 2021
This information is published pursuant to the requirements set out in the Continuing obligations.

Finansiell kalender

Finansiell kalender for Harmonychain AS
REGNSKAPSÅR 2020
01.06.2021 – Ordinær generalforsamling
REGNSKAPSÅR 2021
15.09.2021 – Halvårsrapport
15.03.2022 – Årsrapport
01.06.2022 – Ordinær generalforsamling
Oslo, 30. april 2021
 
Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

Webinar Harmonychain presentation will be held March 10 at 10:00

In connection with registration on Euronext NOTC today, the company is convening a Webinar with SpareBank 1 Markets.
Time: Wednesday 10 March at 1000-1100.
For any dial-in, use the following number:
Dial in: +47 21 93 37 39 / Pin: 316-866-107

Webinar Harmonychain presentasjon avholdes 10. mars kl 10:00

I forbindelse med registrering på Euronext NOTC nå i dag, innkaller selskapet til et Webinar i regi av SpareBank 1 Markets. Tidspunkt: Onsdag 10. mars kl. 1000-1100.

For eventuell innringing, benytt følgende nummer: Dial in: +47 21 93 37 39 / Pin: 316-866-107

Harmonychain presentation in connection with Euronext NOTC listing

Attached is a presentation in connection with the Euronext NOTC listing which starts on 9 March 2021.

Harmonychain presentasjon i forbindelse med Euronext NOTC listing

Vedlagt er presentasjon i forbindelse med Euronext NOTC listing som starter 9. mars 2021.

Harmonychain annual report 2020 in connection with admission to Euronext NOTC trading

Attached is the audited annual report for 2020.

Harmonychain årsrapport 2020 i forbindelse med opptak til Euronext NOTC handel

Vedlagt er revidert årsrapport for 2020.

Harmonychain is registered on the NOTC-list as of 9 March 2021 with ticker code “HARMONY”.

Harmonychain will be available for trading on the NOTC list starting 9. March. The company has issued 173,200,000 shares each with a par value NOK 0.05, all of which is registered in the VPS with ISIN code NO 001 0921299. Based on the last traded price the market capitalization is NOK 346,400,000 (NOK 2.0 per share). Last issue price was NOK 1.80 (equity issue closed on 12 February 2021). The company has entered into an agreement whereby it will be able to use the NOTC reporting system as from 9 March 2021.
Harmonychain is a hardware and software company specializing in supercomputer development. The management and board have experience from the IT sector, strategic department of the Research Council of Norway (NTNF), as well as financial academia and investment banking. We focus on environmental improvements (reducing energy waste and CO2 Emissions) in the blockchain industry. Our low energy microchips may potentially also be used in Artificial Intelligence (AI).
This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 in the Norwegian Securities Trading Act.

Harmonychain er registrert på NOTC-listen fra 9. mars 2021 med ticker “HARMONY”

Harmonychain vil kunne handles på NOTC-listen fra og med 9. mars. Selskapet har utstedt 173 200 000 aksjer hver pålydende 0,05 kroner, som alle er registrert i VPS med ISIN-kode NO 001 0921299. Basert på den siste handlede kursen er markedsverdien 346 400 000 kroner (2,0 kroner per aksje). Siste emisjonskurs var 1,80 kroner (aksjeemisjon avsluttet 12. februar 2021). Selskapet har inngått en avtale der det vil være i stand til å bruke NOTC-rapporteringssystemet fra 9. mars 2021.
Harmonychain er et hardware- og software-selskap som spesialiserer seg på utvikling av superdatamaskiner. Ledelsen og styret har erfaring fra IT-sektoren, strategisk avdeling i Norges forskningsråd (NTNF), samt akademia og finans. Vi fokuserer på miljøforbedringer (reduksjon av energisvinn og CO2-utslipp) i blockchain-industrien. Våre lavenergi mikrobrikker kan potensielt også brukes i kunstig intelligens (AI).
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Harmonychain AS has appointed Chief Financial Officer

Harmonychain has appointed Ben Miklozek as Chief Financial Officer. Ben holds an MA & BSc in International Business & International Relations from Macquarie University. He will cooperate with our accountants State Authorized Public Accountant T. Solhøi and have contact with the company’s auditor State Authorized Public Accountant H. Tettum at LST Revisjon AS.
The company has also established an audit committee. The committee is chaired by board member Tore Sviland who holds a M.Sc BA from the Norwegian School of Economics. The Audit Committee includes Chairman of the Board Bjørn Zachrisson who holds a BA of Business Administration / Master of International Business from the Norwegian School of Economics. Chief Executive Officer Ola Stene-Johansen who holds a M.Sc. BA from the Norwegian School of Economics will assist the committee.
This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 in the Norwegian Securities Trading Act.

Harmonychain AS har ansatt Chief Financial Officer

Harmonychain har ansatt Ben Miklozek som Chief Financial Officer. Ben har MA & BSc in International Business & International Relations fra Macquarie University. Han vil følge opp regnskapet som føres av Statsautorisert revisor T. Solhøi og ha kontakt med selskapets revisor LST Revisjon AS ved Statsautorisert revisor H. Tettum.
Selskapet har også opprettet en revisjonskomite. Denne ledes av styremedlem Tore Sviland som er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole (NHH). Styreleder Bjørn Zachrisson som er siviløkonom / Master of International Business fra Norges Handelshøyskole (NHH) er valgt som medlem. Dessuten vil administrende direktør Ola Stene-Johansen som er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) bistå komiteen fra administrasjonens side.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Harmonychain AS søker registrering på N-OTC for å beskytte virksomhetskritiske forretningshemmeligheter og samtidig sørge for likviditet i selskapets aksjer

I forbindelse med den rettede emisjonen i Harmonychain, var målsettingen å notere selskapet på Euronext Growth rundt den 8. mars 2021, forutsatt blant annet Oslo Børs’ godkjenning av søknad om opptak til handel. Oslo børs har informert selskapet om at noteringskomiteen ved Oslo Børs trenger ytterligere informasjon omkring selskapet og dets teknologi for å kunne treffe vedtak om opptak til handel.
Etter selskapets vurdering vil den etterspurte informasjonen vanskelig kunne gjøres offentlig tilgjengelig uten å kunne risikere å skade selskapets og aksjonærene i Harmonychain sine interesser ved at virksomhetskritiske forretningshemmeligheter offentliggjøres. Som følge av dette vil selskapet i første omgang søke registrering på N-OTC for å sikre likviditet i selskapets aksjer. Selskapet planlegger videre å gjennomføre nye uavhengige undersøkelser knyttet til selskapets teknologi for å tilfredsstille Oslo Børs’ ønske om ytterligere informasjon uten at informasjon som selskapet anser som forretningskritisk vil måtte offentliggjøres. Selskapets ambisjon er fortsatt at selskapets aksjer opptas til handel på Euronext Growth.
Kontaktpersoner: Styreleder Bjørn Zachrisson +47 46290000
Administrerende direktør Ola Stene-Johansen +47 97728601
Denne informasjonen er meldepliktig i henhold til EU Market Abuse Regulation. Informasjonen er offentliggjort av kontaktpersonene som fremgår ovenfor.

Harmonychain AS applies for registration on N-OTC to protect business-critical trade secrets and at the same time ensure liquidity in the company’s shares

In connection with the private placement in Harmonychain, the objective was to list the company on Euronext Growth around 8 March 2021, subject to, among other things, the Oslo Stock Exchange’s approval of an application for admission to trading. The Oslo Stock Exchange has informed the company that the listing committee at the Oslo Stock Exchange needs further information about the company and its technology in order to be able to make a decision on admission to trading.
According to the company’s assessment, the requested information will be difficult to make publicly available without risking harming the company’s and shareholders in Harmonychain’s interests by disclosing business-critical trade secrets. As a result, the company will initially apply for registration on N-OTC to ensure liquidity in the company’s shares. The company further plans to conduct new independent surveys related to the company’s technology to satisfy the Oslo Stock Exchange’s desire for further information without information that the company considers to be business-critical having to be made public. The company’s ambition is still for the company’s shares to be admitted to trading on Euronext Growth.
Contacts: Chairman of the Board Bjørn Zachrisson +47 46290000
CEO Ola Stene-Johansen +47 97728601
This information is notifiable in accordance with the EU Market Abuse Regulation. The information is published by the contact persons listed above.

Harmonychain AS oversubscribed private placement of NOK 110 million registered in Foretaksregisteret

COMPANY NAME: HARMONYCHAIN AS
ISIN: NO 0010921299
Reference is made to the approval by the extraordinary general meeting of the oversubscribed private placement of 16. february 2021 and the final decisions by the Company’s board of directors based on the level of subscription in the Private Placements. A total of 61,000,000 new shares were issued at a subscription price of NOK 1.80 per share, each with a par value of NOK 0.05 per share.
 
Following the resolutions of the extraordinary general meeting, the new share capital, the new number of shares and the par value of each share have now been registered with the Norwegian Register of Business Enterprises:
Share capital: NOK 8,660,000
Number of shares: 173,200,000
Par value of each share: NOK 0.05
The shares issued in the Private Placements are expected to be delivered in VPS as soon as practically possible.
 
Oslo, 2. march 2021
 
 

Harmonychain AS overtegnet rettet emisjon på 110 millioner kroner registrert i Foretaksregisteret

SELSKAPSNAVN: HARMONYCHAIN ​​AS
ISIN: NO 0010921299
 
Det vises til godkjenning i den ekstraordinære generalforsamlingen for den overtegnede emisjonen 16. februar 2021 og de endelige beslutningene fra selskapets styre basert på tegningsresultatet i emisjonen. Totalt ble det utstedt 61.000.000 nye aksjer til en tegningskurs på NOK 1,80 per aksje, hver med en pålydende verdi på NOK 0,05 per aksje.
 
Etter vedtak fra den ekstraordinære generalforsamlingen, utgjør den nye aksjekapital, det nye antall aksjer og den pålydende verdien av hver aksje som nå har blitt registrert i Norsk Foretaksregister:
Aksjekapital: 8 660 000 kroner
Antall aksjer: 173 200 000
Pålydende verdi av hver aksje: 0,05 kroner
 
Aksjene utstedt i emisjonen forventes å bli levert i VPS så snart som praktisk mulig.
Oslo, 2. mars 2021
 

Financial calendar

Financial calendar for Harmonychain AS
FINANCIAL YEAR 2020
12.05.2021 – Annual General Meeting
FINANCIAL YEAR 2021
15.09.2021 – Half-yearly Report
15.03.2022 – Annual Report
10.05.2022 – Annual General Meeting
Oslo, 2. march 2021
 
This information is published pursuant to the requirements set out in the Continuing obligations.

Finansiell kalender

Finansiell kalender for Harmonychain AS
REGNSKAPSÅR 2020
12.05.2021 – Ordinær generalforsamling
REGNSKAPSÅR 2021
15.09.2021 – Halvårsrapport
15.03.2022 – Årsrapport
10.05.2022 – Ordinær generalforsamling
Oslo, 2. mars 2021
 
Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.